Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 405/2020 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Stanovuji pro obory

79-41-K/41, Gymnázium všeobecné, čtyřleté
79-41-K/81, Gymnázium všeobecné, osmileté

Tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek

anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
matematika
fyzika
informatika
zeměpis
chemie
biologie
dějepis
občanský základ

Z uvedené nabídky si každý žák musí zvolit tři předměty v rámci profilové části maturitní zkoušky, a to navíc k povinným profilovým zkouškám vyplývajícím z volby zkoušek ve společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, příp. cizí jazyk). Předměty se v rámci profilových zkoušek nesmějí opakovat.

Společná část Profilová část
ČJ – cizí jazyk ČJ – cizí jazyk 5 zkoušek: ČJ – cizí jazyk + 3 předměty z nabídky profilových zkoušek
ČJ – MA 4 zkoušky: ČJ + 3 předměty z nabídky profilových zkoušek

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka; v případě anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší, v případě ostatních cizích jazyků v nabídce profilových zkoušek na úrovni B1 vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Pro volbu nepovinné zkoušky v rámci profilové zkoušky platí stejná nabídka zkoušek.

Profilovou část maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura tvoří písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí. V předmětu cizí jazyk, pokud si jej žák zvolí, tvoří profilovou maturitní zkoušku písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí. Další povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.