Meteostanice: 8.8ºC
Strava
Školní program
Bakaláři
ikap_eu

Základní informace o projektu

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/
Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.
Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu:

Blok kroužků

  1. Kroužek aplikované matematiky (žáci ZŠ a SŠ) – Geogebra, rozvoj prostorové představivosti s využitím IT
  2. Experimentálně technický kroužek fyziky (žáci ZŠ a SŠ) – měření, experimenty, zobrazování a vyhodnocování za využití IT v multimediální fyzikální laboratoři
  3. Geokroužek – (žáci ZŠ a SŠ) – základy geověd hrou, zkoumáním a experimentem v multimediální geologické laboratoři, terénní cvičení a exkurze, badatelsky orientované aktivity s využitím IT

Projektové dny

  1. zaměřené na IT – robotika, blokové programování, 3D modelování, zobrazování a tisk, programovací jazyk Python – pro rozvoj kompetencí žáků v souvislosti s využívání robotických stavebnic, 3D grafiky, 3D tisku a rozvoj kompetencí v oblasti programování (práce s robotickými stavebnicemi a miniroboty – Lego Mindstorms, Ozobot, apod., sestavování a ovládání vlastního robota, základy blokového programování v prostředí různých online stránek
  2. zaměřené na mezipředmětové vztahy a EVVO – př. „Naše město“ – urbanizace, územní plánování, bezpečnost, zeleň ve městě, ochrana ŽP, udržitelný rozvoj, vodní zdroje – sběr dat pomocí dronů, 3D techniky a následné zpracování v odborných laboratořích školy (mezipředmětové vztahy FY, BI, GE, ZE, CH, DE, IN)
  3. Exkurze k zaměstnavatelům a na výzkumná a vědecká pracoviště

Sdílení učeben (laboratoří) se žáky ZŠ: praktická cvičení, měření, pozorování, sbírání dat, následné zpracování a vyhodnocování za využití moderní zobrazovací IT techniky
Workshopy pro ped. pracovníky ZŠ a SŠ: zaměřené pomoc se zapojeném vybavení a softwaru do výuky

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.